Noter

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps­loven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Selskapet inngår i konsernet Hermes Holding AS. Konsern­regnskapet utarbeides av morselskapet i henhold til unntaksreglene i Regnskapslovens §3-7.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leverings- eller salgstidspunktet. For ytterligere informasjon; se avsnitt vedrørende varer. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

Disse driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.

Verdi i bruk er nåverdi av framtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Aksjer i datterselskap

Datterselskap er selskap der morselskapet har kontroll, og dermed bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen. Oversikt over selskap som er datterselskap er angitt i nummerert note til regnskapet.

Aksjer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når morselskapet tilfører datterselskapet økt egenkapital ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag fra morselskapet til datterselskapet. Mottatt utbytte og konsernbidrag resultatføres i utgangspunktet som inntekt, men bare i den grad mottatt utbytte og konsernbidrag ikke i vesentlig grad overstiger vår andel av opptjent egenkapital i selskapet i vår eiertid. Mottatt utbytte som etter denne vurderingen ikke blir inntektsført, vil føres som en reduksjon av anskaffelseskost. Morselskapet regnskapsfører utbytte og konsernbidrag det samme året som datterselskapet avsetter beløpet.

Andre anleggsaksjer og andeler

Aksjene vurderes til laveste verdi av historisk kostpris og antatt salgsverdi.

Vedlikehold/påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde driftsmiddelets kvalitetsnivå, kostnadsføres når de utbedres. Utgifter som påløper for å bringe driftsmiddelet tilbake til standarden ved vårt kjøp av driftsmiddelet (tatt hensyn til teknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving ut over standarden ved opprinnelig kjøp, tillegges kostpris og balanseføres.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp).

Når det gjelder usolgt hvitfisk ombord og på fryselager per 31.12., er dette vurdert til netto oppnådd salgspris ved realisering før regnskapsavleggelse.

Bruk av netto salgspriser på denne beholdningen av fangst er gjort for å få fram et mest mulig rettvisende bilde av resultatet av fisket i kalenderåret. Fangsten av fisken er den kritiske hendelsen i vår virksomhet.

Det er også foretatt et lottoppgjør for 2018 ut fra denne verdien.

Fellesutgifter

I posten fellesutgifter inngår det som innen selskapets virksomhet etter tariff anses som felleskostnad/ fellesutgift, som lott og hyre til stuert, reisekostnader ved mannskapsbytte, lossing, emballasje og pakkeforsikring.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt, som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret  (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger

Ledelsen må fastsette estimater og ta forutsetninger om framtiden som påvirker både hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapportere beløp for eiendeler, forpliktelser, betingede forpliktelser i balansen, samt inntekter og kostnader for regnskapsåret.

Estimater og underliggende forutsetninger gjennomgås og vurderes løpende, og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om framtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. De endelige resultatene kan avvike fra disse estimatene. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i perioden estimatene endres.

NOTE 2 – salgsinntekt
Spesifikasjon av salg fordelt på virksomhetsområder 2018 2017
Salg av fisk (*) 163 136 313 166 946 836
Salg av tjenester og annet (herunder FDIR og HI) 4 272 480 5 237 068
Salgsinntekt strukturkvoter 0 5 000 000
Salgsinntekt nærbutikken 406 929 0
Salg til konsernselskaper 3 271 808 0
Andre driftsinntekter 4 278 764 0
TOTALT (*) 175 366 294 177 183 904

Alt salg av fisk har foregått i Norge i 2017 og 2018.
(*) Brutto før fratrekk av avgifter i tilknytning til salg av fisk.

Driftsinntekter 2018 2017
Salg av fisk, tjenester og annet 175 366 294 177 183 904
Avgifter ved salg av fisk innenlands og ved eksport -7 861 807 -7 767 804
TOTALT 167 504 487 169 416 100

Utover fiske på tildelte kvoter inngår fartøyet i Havforskningsinstituttets referanseflåte. Dette er et betalt engasjement og inngår i andre driftsinntekter i resultat­oppstillingen for både 2017 og 2018. I 2017 inngikk også inntekter fra Firskeridirektoratets sjøtjeneste.

Note 3 – Lott, lønnskostnader og andre ytelser

Selskapet har hatt 40 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjoner av lønnskostnader 2018 2017
Lott og lønn 51 700 161 51 157 007
Arbeidsgiveravgift 442 128 287 873
Pensjonskostnader 646 883 306 533
Andre lønnsrelaterte ytelser 156 293 141 562
TOTALT 52 945 464 51 892 975
Ytelser til ledende personer og revisor Lønn Pensjonskostnad Bonus/­annet(*) Sum
Daglig leder 2 567 281 315 667 1 520 134 4 403 082
Styremedlemmer 626 888 0 0 626 888
Revisjonshonorarer, som består av:
Revisjon 170 785
Attestasjonsoppgaver 48 705
Andre tjenester 30 388
Samlet honorar til revisor eksl. mva 249 878

(*) Herav 1 500 000 kroner i kompensasjon for manglende lønnsregulering over en periode på flere år.
Resterende er naturalytelser, personalforsikring og elektronisk kommunikasjon.

Pensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jf. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Daglig leder er omfattet av ordningen, og dennes andel av pensjonsytelsene framkommer ovenfor.

Pensjonsordningen er en innskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende.

NOTE 4 – VARIGE DRIFTSMIDLER
Askrivningstablå Konsesjoner
og strukturkvoter
Tomter, bygninger og annen fast eiendom Skip Driftsløsøre,
inventar,verktøy,
kontormaskiner
Sum
Anskaffelseskost per 01.01. 414 646 435 0 106 977 414 12 865 394 534 489 244
+ Tilgang 0 959 075 0 1 812 617 2 771 692
– Avgang 0 0 1 700 000 0 1 700 000
Anskaffelseskost per 31.12. 414 646 435 959 075 105 277 414 14 678 011 535 560 936
Akk. av/nedskrivning per 01.01. 38 428 470 0 67 420 199 5 969 744 111 818 413
+ Ordinære avskrivninger 8 280 347 10 076 5 659 689 2 972 378 16 922 490
– Tilbakeført avskrivning 0 0 453 333 0 453 333
Akk. av/nedskrivning per 31.12.  46 708 817 10 076 72 626 555 8 942 122 128 287 570
           
Balanseført verdi per 31.12.  367 937 618 948 999 32 650 859 5 735 889 407 273 366
Prosentsats for ord. avskrivning 4-6 5-20 5-33 10-100
NOTE 5 – KONSESJONER OG STRUKTURKVOTER

Selskapet har en grunnkvote som er evigvarende. Denne er bokført til en verdi på 252 000 000 kroner. Øvrige kvoter, strukturkvotene som har en varighet på 16, 20 og 25 år, står for resten av totalverdien på fiskerettighetene. Selskapet har også konsesjon for rekefiske, men denne rettigheten er ikke balanseført med noen verdi.

NOTE 6 – Transaksjoner med nærstående, fordringer og gjeld

Det er med virkning fra 1. desember 2012 inngått leieavtale på forretningsmessige vilkår mellom selskapet som leietaker og Jan Arne Lerbukt som utleier av selskapets driftsbase. Leieavtalen gjelder første etasje i driftsbygning i Sør-Tverrfjord, Loppa kommune, Finnmark, med tillegg av bruksrett til kaikraner og fendret kai.

Leieavtalen er inngått på en kontraktsmal som er vanlig for leie av lokaler. Leien er fastsatt til 300 000 kroner per år, med en gjensidig skriftlig oppsigelsestid på seks måneder.

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

Fordringer 2018 2017
Andre kortsiktige fordringer 3 612 960 0
Andre langsiktige fordringer (*) 3 600 000 0
Sum fordringer 7 212 960 0
Gjeld 2018 2017
Årets avsatte konsernbidrag 3 944 840 3 615 555
Årets avsatte utbytte 17 000 000 25 000 000
Annen kortsiktig gjeld 3 715 555 0
Sum gjeld 24 660 395 28 615 555

(*) Langsiktig lån til foretak i samme konsern forfaller i sin helhet senere enn ett år.

NOTE 7 – MIDLERTIDIGE FORSKJELLER OG GRUNNLAGENE FOR UTSATT SKATT/UTSATT SKATTEFORDEL PER 31.12.

Utsatt skatt/skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidig skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

2018 2017
 + Driftsmidler -69 134 675 18 876 451
+ Gevinst- og tapskonto 84 501 298 5 122 108
+ Andre forskjeller som påvirker betalbar skatt 2 467 812 4 266 017
– Utestående fordringer – 1 500 000 0
+ Neg. midl. forskj. som ikke utlignes 1 500 000 0
Sum positive skatteøkende forskjeller  86 969 109 28 264 575
Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel 17 834 434 28 264 575
Balanseført utsatt skatt  3 923 575 6 500 852
NOTE 8 – SKATTEKOSTNAD PÅ ÅRETS RESULTAT
Spesifikasjon av årets skattegrunnlag 2018 
Beregnet skatt av årets resultat 10 115 574
= Sum betalbar skatt 10 115 574
+ Endring i utsatt skatt -2 577 277
 = Ordinær skattekostnad 7 538 297
Betalbar skatt i balansen
Beregnet skatt av årets resultat 10 115 574
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag -907 313
= Betalbar skatt i balansen 9 208 261
Note 9 – Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt
Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt Grunnlag Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet 7 538 297
Resultat før skattekostnad 35 396 948 8 141 298
Differanse -603 001
Differansen består av:
Permanente forskjeller -346 332 -79 656
Ikke balanseført utsatt skatt/utsatt skattefordel i fjor -1 500 000 -345 000
Effekt på utsatt skatt per 31.12. pga. endring i skattesats -178 344
Sum -603 001
NOTE 10 – EGENKAPITAL
Aksjekapital/
selskapskapital
Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital
Per 01.01. 2 115 400 15 003 542 2 056 161 19 175 103
+ Fra årets resultat 7 821 124 7 821 124
Per 31.12. 2 115 400 15 003 542 9 877 285 26 996 228
NOTE 11 – GJELD, PANT OG GARANTIER MV.
 Pantesikret gjeld 2018 2017
Revolverende trekkfasilitet 359 500 000 361 500 000
Sum gjeld sikret med pant 359 500 000 361 500 000

Selskapet har langsiktig gjeld i form av en revolverende trekkfasilitet, også kalt rammelån. Dvs. at rammen reduseres med et gitt beløp hvert år. Tilgjengelig ramme var benyttet fullt ut ved balansedagen. Dette betyr at tilgjengelig, ikke opptrukket kreditt på dette tidspunktet var kr 0.

Den delen av langsiktig gjeld som forfaller til betaling innen fem år er 359 500 000 kroner.

Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier) Pant Balanseført
Fiskeredskaper 5 000 000 846 471
Driftstilbehør 5 000 000 4 741 918
Varelager 10 000 000 3 959 216
Kundefordringer 10 000 000 13 771 110
Sum pantsatte eiendeler  30 000 000 23 318 715

Tinglyst pant i fartøyet M/Tr “Hermes” er 450 000 000 kroner. I tillegg kommer frivillig pant slik som opp­listet ovenfor. Selskapet er innvilget en kassekreditt på 15 000 000 kroner. Denne er ubenyttet per 31.12.2018.

NOTE 12 – ANDRE FORDRINGER
Langsiktig 2018 2017
Periodisert klassing 1 188 002 2 268 743
Periodisert vedlikehold (*) 1 279 810 1 997 274
Sum langsiktig 2 467 812 4 266 017
Kortsiktig 2018 2017
Forskuddsbetalt forsikring 133 904 105 136
Forskuddsbetalte kostnader 148 514 215 043
Periodisering erstatning forsikring 272 151 1 313 186
Krav refusjon skatteetaten, SkatteFUNN 398 684 388 931
Sum kortsiktig 953 253 2 022 296

Selskapet foretar hovedklassing av skip/maskiner hvert femte år. Denne kostnaden er periodisert og balanseført og kostnadsføres så over de fem år klassingen gjelder for.

Løpende vedlikehold som er forventet å ha en viss varighet blir også periodisert og balanseført, og kostnadsføres så over enten tre eller fem år.

NOTE 13 – VARER
Per beholdningstype 2018 2017
Beholdning fisk 0 7 300 000
Beholdning bunkers 1 648 745 1 511 827
Beholdning proviant 100 000 87 771
Beholdning bruk, “deler” 575 351 567 156
Beholdning reservedeler fabrikk 1 044 204 968 896
Beholdninger butikk og drivstoff 590 916 0
Totalt  3 959 216 10 435 650

Beholdning fisk består av usolgt fisk om bord og på fryselager, der det meste er solgt umiddelbart etter årsskiftet.

NOTE 14 – BUNDNE MIDLER

Skattetrekkinnskudd utgjør 1 556 656 kroner per 31.12. i 2018 mot 1 702 912 kroner per 31.12. året før.

NOTE 15 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRER

Selskapet har 21 154 aksjer hver pålydende 100 kroner. Samlet aksjekapital utgjør 2 115 400 kroner.

Selskapet aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse Antall Samlet Bokført
A-aksjer 100 1 000 kr 1 100 000
Splitt 30.01. 2006 11 000 100 kr 1 100 000
Emisjon 31.01. 2006 10 154 100 kr 1 015 400
Samlet  21 154  100  kr 2 115 400 

Selskapets aksjonærer per 31.12.

Navn A-aksjer Sum aksjer Eierandel
Hermes Holding AS 21 154 21 154 100 % (*)
Sum 21 154 21 154 100 %

(*) 35 % eiet av Jan Roger Lerbukt, daglig leder.

Note 16 – Annen kortsiktig gjeld
Spesifikasjon 2018 2017
Lønnskostnader 12 859 891 14 148 591
Påløpt kostnad 573 766 573 139
Avsetning for forpliktelser 0 0
Forskuddsbetalte avgifter 45 940 295 126
Sum 13 479 598 14 721 730
Note 17 – Offentlige tilskudd / skattefunn

Selskapet har fått godkjent et prosjekt i SkatteFUNN-ordningen, og tilskuddet for 2018 er beregnet til 398 684 kroner. Tilskuddet er ført som reduksjon av andre driftskostnader.

Datterselskap/
forretningskontor
Eierandel % Stemmerett % Årsresultat EK 31.12.
Ocean 360 AS 100 % 100 % -7 705 15 916
Totalt -7 705 15 916
Note 18 – Investeringer i datterselskap

Selskapet har ikke utarbeidet konsernregnskap, da selskapet er et underkonsern til Hermes Holding AS som utarbeider konsernregnskap. Unnlatelse av å utarbeide konsernregnskap er hjemlet i regnskapslovens §3-7. Morselskapet har forretningskontor i Loppa kommune.

Aksjer i datterselskaper er balanseført iht kostmetoden.