Kontantstrømoppstilling

Likvider tilført/brukt på virksomheten Note 2018 2017
Resultat før skattekostnad 35 396 948 37 630 241
 – Periodens betalte skatter -8 586 701 -8 111 136
 + Ordinære avskrivninger 16 922 491 16 019 962
 -/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 576 667 0
 +/- Endring i varelager 6 476 434 823 343
 +/- Endring i kundefordringer 739 341 -3 575 227
 +/- Endring i leverandørgjeld -1 203 028 740 026
 +/- Periodisert klassing/vedlikehold 1 798 205 1 725 545
 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 1 -6 946 854 -11 987 431
  = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   45 173 503 33 265 328
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
 + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 670 000 23 500 000
 – Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -2 771 692 -5 457 492
– Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler -20 000 0
  = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   -2 121 692 18 042 508
 
Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
– Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -2 000 000 -23 500 000
 +/- Netto endring utlån døtre -3 600 000 0
– Utbetaling av utbytte -25 000 000 -25 000 000
– Utbetaling av konsernbidrag 0 -2 686 559
  = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   -30 600 000 -51 186 559
  = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter   12 451 811 121 272
 + Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 5 687 906 5 566 634
  = Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 2 18 139 717 5 687 906
Note 1 – Endring i andre tidsavgrensningsposter
 Spesifikasjon 2018 2017
Forsk.bet. og andre oml.midler IB 1 727 171 177 387
 – Forsk.bet. og andre oml.midler UB 953 253 1 727 171
Kortsiktig fordring konsernselskap IB 0 0
 – Kortsiktig fordring konsernselskap UB 3 612 960 0
 – Merverdiavgift IB 8 845 154 17 524 988
 + Merverdiavgift UB 6 163 155 8 845 154
 – Trekk og avgifter IB 7 408 526 7 565 364
 + Trekk og avgifter UB 6 829 720 7 408 526
 – Annen kortsiktig gjeld IB 14 426 605 16 027 575
 + Annen kortsiktig gjeld UB (*) 13 579 598 14 426 605
Sum +/- endring i andre tidsavgrensningsposter -6 946 854 -11 987 426
 (*) Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster
 Lønnskostnader 12 859 891 14 148 591
 Påløpt kostnad 619 707 278 014
 Kortsiktig gjeld til konsernselskap 100 000 0
 Sum 13 579 598 14 426 605
Note 2 – Kontanter og bankinnskudd per 31.12.

Selskapet hadde ved årsskiftet ingen tilgjengelig likviditet på rammelån.
Innvilget kassekreditt på 15 000 000 kroner er ubenyttet per 31.12.2018.