Fiskets gang

Driftsopplegg

«Hermes» drev i 2018 fiske på tildelte kvoter av torsk, hyse, sei, snabeluer og blåkveite samt bifangst av andre kommersielle arter. Fisket foregikk langs norskekysten, i Barentshavet, Svalbardsonen og Nordsjøen. Det ble ikke fisket reker i 2018.

Total fangst

Total fangst var 8106 tonn, en økning på 348 tonn, eller 4,5 %, fra 2017.

Alle tall som oppgis er produktvekt landet fangst, ikke rundvekt, slik som våre kvoter oppgis.

Fangstvolum

Art 2018 Andel 2017 Andel Endring
Torsk 2 856 35 % 3 413 44 % -19,50 %
Hyse 819 10 % 1 541 20 % -88,10 %
Sei 3 603 44 % 1 911 25 % 88,60 %
Reker 0 0 % 0 0 %
Blåkveite 84 1 % 261 3 % -211,10 %
Uer 70 1 % 88 1 % -25,80 %
Snabeluer 521 6 % 391 5 % 33,20 %
Annen fisk 152 2 % 152 2 % -0,20 %
Totalt  8 106 100 %  7 757 100 %  4,50 %

Totalt fangstvolum 2010 til 2018

Antall turer og turlengde

Det ble gjennomført totalt 25 turer på hvitfisk 2018. Disse varte i snitt 14 dager, mens lengste tur var på 22 dager.

Fartøyet var i drift i 323 døgn – inkludert steaming til og fra fiskefelt og tid medgått til levering av fangst – mens det i 2017 var drift i 353 døgn.

Fiske etter hvitfisk

I kategorien hvitfisk inngår de fiskeslagene selskapet er tildelt kvoter for. Ellers tilkommer også bifangst av annen fisk som det ikke er fartøykvoter for.

Torskefisket var godt gjennom hele vinteren. Særlig var fangstene gode i mars, april og mai, mens høsten var noe dårligere og mer utfordrende – som den har vært senere år.

Hysefisket pågikk i hovedsak på vinteren og våren, og den opprinnelige kvoten ble fisket opp fra årets start. På høsten kom det store kvotetillegg til trålflåten, men i november og desember ble hysefisket utfordrende og med små fangstrater.

Seifiske nord for 62. breddegrad ble bedre enn tidligere år, med gode fangstrater i periodene det ble fisket sei i nord. I Nordsjøen foregikk seifisket først på våren og senere på sommeren og ut august. Fisket der var bedre enn normalt, og «Hermes» fisket mer sei sør for 62. breddegrad enn tidligere år.

Tauetid

Total tid med bruket i sjøen endte på 4106 timer, 100 timer mer enn i 2017.

Bunkersforbruk

Forbruket av bunkers var på 3 954 840 liter, en reduksjon på 41 980 liter fra 2017. Snittforbruket per driftsdøgn økte derimot – fra 11 322 liter i 2017 til 12 244 i 2018

Bunkersforbruk per kg fangst

Bunkersforbruket per kg fangst varierer sterkt med fangstratene på den enkelte tur. De mest bunkerseffektive turene er torske- og hysefisket på vinteren og våren.

Snittforbruket gjennom hele året var 0,41 kg fuel per kg levert fangst, mot 0,44 kg i fjor. Ut fra et snitt på 0,54 fra og med 2007 til og med 2018, virker det som forbruket har stabilisert seg på et svært bra nivå.

CO2-ekvivalenten per kilo levert produkt fra «Hermes» var 1,54 i 2018. Selv om resultatet varierer noe fra år til år, er trenden tydelig: Klimaavtrykket, som var på 2,98 CO2e i 2008, har bevegd seg stadig nedover de siste 10 årene.

Marked og omsetning

Priser og fangstverdi på våre produkter

Prisene på alle arter, unntatt sei, gikk opp fra 2017 til 2018. Likevel ble den samlede veide snittprisen for alle leverte produkter redusert med 1,45 øre fra fjoråret. Dette fordi seien, med nesten fordoblet fangstvolum, utgjorde en mye større andel av totalen i 2018 enn i 2017.

For en mer detaljert oversikt over prisutviklingen på de forskjellige produktene selskapet leverer, se tabell og figur på neste side

Største kunder

Scanfish/Espersen har i mange år vært vår største kunde. De kjøpte hovedsakelig torsk og hyse i 2018. Deres andel utgjorde omtrent 96 % av den totale fangstverdi av disse artene.

Snittpriser

Art 2018 2017 Endring Endring
Torsk 33,09 28,93 4,16 14,4 %
Hyse 23,96 19,47 4,49 23,10 %
Sei 10,17 10,90 -0,73 -7,20 %
Reker
Blåkveite 44,71 42,72 1,99 4,70 %
Uer 9,79 7,48 2,31 30,90 %
Snabeluer 9,29 8,46 0,83 9,80 %
Annen fisk 17,84 15,88 1,96 12,30 %
Snittpris 20,08 21,54 -1,45 -7,3 %

Snittpriser totalt 2010 til 2018