Årsregnskap

Resultatregnskap

DRIFT Note 2018 2017
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1, 2 158 659 735 159 183 032
Annen driftsinntekt 1, 2 8 844 752 10 233 068
Sum driftsinntekter 167 504 487 169 416 100
Driftskostnader
Fellesutgifter 1 10 017 960 10 214 748
Varekostnader 2 717 515 0
Lott og lønnskostnader 3 52 945 464 51 892 975
Avskrivning på skip, driftsmidler og strukturkvoter 4 16 922 491 16 019 962
Annen driftskostnad 3, 6, 17 39 175 934 42 785 887
Sum driftskostnader 121 779 363 120 913 572
DRIFTSRESULTAT   45 725 124 48 502 528
FINANS Note 2018 2017
Finansinntekter
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 43 585 0
Annen renteinntekt 198 305 122 148
Annen finansinntekt 27 1 542
Sum finansinntekter   241 917 123 691
Finanskostnader
Annen rentekostnad 10 552 542 10 957 661
Annen finanskostnad 17 551 38 316
Sum finanskostnader   10 570 093 10 995 977
FINANSRESULTAT   -10 328 176 -10 872 287
Ordinært resultat før skattekostnad   35 396 948 37 630 241
Skattekostnad på ordinært resultat 7, 8, 9, 7 538 297 9 023 779
Ordinært resultat   27 858 651 28 606 462
ÅRSRESULTAT   27 858 651 28 606 462
Overføringer
Avsatt til ordinært utbytte 10 17 000 000 25 000 000
Ytet konsernbidrag 10 3 037 527 2 747 822
Overføringer annen egenkapital 10 7 821 124 858 640
Sum overføringer   27 858 651 28 606 462

Balanse per 31.12.2018

EIENDELER Note 2018 2017
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner og strukturkvoter 4, 5, 11 367 937 619 376 217 966
Sum immaterielle eiendeler   367 937 619 376 217 966
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 948 999 0
Skip 4, 11 32 650 859 39 557 215
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 4, 11 5 735 889 6 895 651
Sum varige driftsmidler   39 335 747 46 452 866
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 18 30 000 30 000
Lån til foretak i samme konsern 6 3 600 000 0
Investeringer i aksjer og andeler 20 000 0
Andre fordringer 12 2 467 812 4 266 017
Sum finansielle anleggsmidler   6 117 812 4 296 017
Sum anleggsmidler   413 391 178 426 966 849
OMLØPSMIDLER Note 2018 2017
Varer 11, 13 3 959 216 10 435 650
Fordringer
Kundefordringer 11 13 771 110 14 510 451
Fordringer på konsernselskap 6 3 612 960 0
Andre kortsiktige fordringer 12 953 253 2 022 296
Sum fordringer   18 337 323 16 532 748
Bankinnskudd, kontanter o.l. 10, 14 18 139 717 5 687 906
Sum omløpsmidler   40 436 256 32 656 303
SUM EIENDELER   453 827 435 459 623 152

Balanse per 31.12.2018

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2018 2017
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 10, 15 2 115 400 2 115 400
Overkurs 10 15 003 542 15 003 542
Sum innskutt egenkapital   17 118 942 17 118 942
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 10 9 877 285 2 056 161
Sum opptjent egenkapital   9 877 285 2 056 161
Sum egenkapital 26 996 228 19 175 103
GJELD Note 2018 2017
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 7, 8 3 923 575 6 500 852
Sum avsetning for forpliktelser   3 923 575 6 500 852
Annen langsiktig gjeld    
Øvrig langsiktig gjeld 11 359 500 000 361 500 000
Sum annen langsiktig gjeld   359 500 000 361 500 000
Sum langsiktig gjeld   363 423 575 368 000 852
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 3 066 503 4 269 531
Betalbar skatt 8 9 208 261 8 586 701
Skyldig offentlige avgifter 12 992 875 16 253 679
Utbytte 17 000 000 25 000 000
Kortsiktig gjeld til konsernselskap 6 7 660 395 3 615 555
Annen kortsiktig gjeld 16 13 479 598 14 721 730
Sum kortsiktig gjeld   63 407 632 72 447 196
Sum gjeld   426 831 207 440 448 048
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   453 827 435 459 623 152

Tromsø
31. desember 2018

17. juni 2019