Årsberetning

Virksomhetens art

Hermes AS sin hovedvirksomhet er å drive trålfiske etter hvitfisk og reker. Selskapet har forretningsadresse i Loppa kommune, mens virksomheten drives om bord i frysetråleren M/Tr «Hermes». Administrasjonen har kontorsted i Kystens Hus i Tromsø kommune.

Virksomheten har i 2018 hovedsakelig vært konsentrert om eie og drift av frysetråleren «Hermes», og fartøyet har deltatt i det fiskeri selskapet har konsesjon for å drive.

Utover fiske på tildelte kvoter, har fartøyet vært en del av Havforskningsinstituttets referanseflåte, som blant annet innebærer biologisk prøvetaking fra fangstene.

Selskapet overtok fra 1. november 2018 eierskap og drift av nærbutikken i Sør-Tverrfjord. I tillegg til ordinær butikkdrift inngår drivstoffsalg, post- og ekspeditørtjenester i denne delen av virksomheten.

Formål

Selskapets formål er fiske og fangst, produksjon av sjømat og annen maritim tilknyttet virksomhet. Selskapet kan eie og drifte fast  eiendom, samt ­levere administrative tjenester til konsernselskaper.

Fortsatt drift

Styret og daglig leder legger forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Konsern

Hermes AS inngår i konsernet Hermes Holding AS, med dette som morselskap. Angelia AS, Iskanten AS og Loppa Eiendom AS er søsterselskap, mens Ocean 360 AS er datterselskap. Unntaksbestemmelsene i Regnskapslovens § 3-7 benyttes, og konsernregnskapet utarbeides derfor av morselskapet. Regnskapet kan fås utlevert ved henvendelse til selskapet.

Styrets sammensetning og kompetanse

Selskapets styre består av seks medlemmer:

Styreleder Ørjan Nilsen er advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig, Tromsø. Nilsen har mange års erfaring innenfor blant annet forretningsjus, og har vært styreleder i Hermes AS siden 2012.

Styremedlem Birger H. Dahl er administrerende direktør i Birger H. Dahl AS, et morselskap i konsern som eier og driver to ringnotfartøy med base i Bodø. Dahl har lang erfaring innen drift av fiskefartøy, og har hatt mange verv i ulike organisasjoner og fora i fiskerinæringen. Han ble valgt inn i styret i 2011.

Styremedlem Kjell Gunnar Mikalsen er tidligere eier og daglig leder for Scanfish Norway AS, og er i dag styremedlem i dette selskapet. Mikalsen har lang erfaring og solid kunnskap innenfor kjøp og salg av fisk, både innenlands og ved eksport til hele verden. Han har vært styremedlem i Hermes AS siden 2012.

Styremedlem Åsmund Breivik er skipper på frysetråleren M/Tr «Hermes». Breivik har drevet fiske i hele sin yrkeskarriere og ble ansatt som skipper på selskapets fartøy i 2008. Han har vært varamedlem i styret siden 2013, og ble valgt inn som styremedlem i 2016.

Styrets arbeid i beretningsåret

Styret har det overordnede ansvaret for driften av selskapet og skal sørge for en forsvarlig organisering som sikrer dette. Videre blir saker av stor strategisk og økonomisk betydning for selskapet alltid behandlet i styret.

I beretningsåret ble det avholdt fire styremøter, hvor totalt 29 saker ble behandlet.

Rettvisende oversikt, utvikling og resultat

Fangstvolum

Fangstvolumet i 2018 var 8 106 tonn produktvekt, mot 7 757 tonn i 2017. Økningen skyldes i hovedsak økte rettigheter i fisket etter sei, samt et tilnærmet fritt fiske av sei i Nordsjøen sør for 62. breddegrad.

Prisutvikling

Utviklingen i veid snittpris for alle leverte produkter viser en nedgang på 1,45 kroner per kilo fra 2017 til 2018. Prisene på alle arter, unntatt sei, gikk opp fra 2017 til 2018. Endringen i volum på seien fra 2017 til 2018, med et nesten fordoblet fangstvolum, utgjorde en mye større andel av totalen i 2018 enn i 2017, og er årsaken til nedgangen i veid snittpris.

Fangstvolum produktvekt 2018 mot 2017

Volum 2018 2017
Torsk 2 856 3 413
Hyse 820 1 541
Sei 3 603 1 911
Reker 0 0
Blåkveite 84 261
Uer 70 88
Snabeluer 521 391
Annen fisk 152 152
Totalt volum 8 106 7 757

Veide snittpriser 2018 mot 2017

Volum 2018 2017
Torsk 33,09 28,936
Hyse 23,96 19,47
Sei 10,17 10,90
Reker 0,00 0,00
Blåkveite 44,71 42,72
Uer 9,79 7,48
Snabeluer 9,29 8,46
Annen fisk 17,84 15,88
Snittpris all fangst 20,08 21,54

Kunder

Selskapets tre største kunder representerte til sammen 75 % av fangstverdien i 2018. Andelen av verdien er nærmest uforandret fra 2017 mens andelen av fangstvolumet er redusert fra 68 % til 60 %.

Scanfish Norway AS har vært selskapets største og viktigste kunde gjennom mange år. De fungerer også som innkjøper for sluttkunden Espersen AS i Danmark, som er Europas største hvitfiskprodusent. Samarbeidet med disse to aktørene startet i 2008, og har vært drivende for utviklingen av Hermes AS og vårt fokus på bærekraftig fiske.

Scanfish/Espersen kjøper i dag hovedsakelig torsk og hyse. Deres andel av den totale verdien har økt gjennom 2018 og utgjorde for disse artene henholdsvis 95 % og 99 % av den omsatte verdien.

Selskapet har eksporttillatelse, men den ble ikke benyttet i 2018.

Driftskostnader

De totale driftskostnadene gikk opp fra 2017 til 2018. Fellesutgiftene er omtrent på samme nivå som i 2017.

Lønnskostnadene økte med 1 052 489 kroner. Dette skyldes i hovedsak en engangsutbetaling av kompensasjon for manglende regulering av lønn til daglig leder fra og med 2014 til og med 2017.

Bunkersprisen på verdensmarkedet økte i 2018, og den totale snittprisen på innkjøpt bunkers gikk opp fra 3,70 kroner i 2017 til 4,68 kroner i 2018. De totale bunkerskostnadene har som en følge av dette, økt vesentlig fra i fjor. I tillegg steg mineraloljeavgiften og NOX-avgiften i 2018.

De direkte utgiftsførte vedlikeholdskostnadene er halvert sammenlignet med 2017 og endte på 5 073 158 kroner mot 10 175 580 kroner i 2017. Fartøyet har i beretningsåret ikke hatt verkstedopphold av samme omfang som i 2017, samtidig som det har vært få havarier på enkeltkomponenter.

Selskapet har ikke balanseført noe periodisk vedlikehold eller klassing i 2018 ut over det som gjenstår fra tidligere år. Kostnadene knyttet til tidligere utført periodisk vedlikehold og klassing er periodisert over tre og fem år. Slik periodisering ble første gang foretatt i 2014. Dette gjøres for å gi et mer rettvisende bilde av vedlikeholdskostnadene per år.

Kostnader 2018 mot 2017

Kostnader, utdrag 2018 2017
Fellesutgifter 10 017 960 10 214 748
Lønnskostnader 52 945 464 51 892 975
Bunkers 20 162 297 16 076 156
Vedlikehold 5 073 158 10 175 580
Sum utdrag 88 198 879 88 359 459

Resultat

Resultatregnskapet for 2018 viser et driftsresultat på 45 725 124 kroner, og et resultat før skattekostnad på 35 396 948 kroner.

Skattekostnaden på ordinært resultat er 7 538 297 kroner, noe som gir et årsresultat på 27 858 651 kroner.

Utbytte og disponering av overskudd

Av årets resultat på 27 858 651 kroner foreslås det at 17 000 000 kroner avsettes som utbytte til aksjonærene, og at 3 037 527 kroner ytes som konsernbidrag. Resterende 7 821 124 kroner overføres til annen egenkapital.

Egenkapital

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen 26 996 228 kroner. Utover det som framkommer i regnskapet, har selskapet betydelige merverdier i kvoter og fartøy. Styret vurderer egenkapitalen som forsvarlig.

Selskapets stilling

Etter styrets mening, gir det framlagte resultatregnskapet med balanse og noter et riktig uttrykk for selskapets stilling og drift ved beretningsårets utgang.

Utsikter for 2019

Selskapet budsjetterer med overskudd også for 2019, og vil fortsatt ha fokus på effektiv og sikker drift.

I 2018 hadde selskapet ikke kontrakt med Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, da fartøyet ikke tilfredsstilte de kriterier som da var satt. Selskapet legger til grunn at det likevel kan søkes på framtidige oppdrag.

Risiko

Den vesentligste risikoen rundt selskapets drift, er begrensninger i lov og forskrifter som kommer i løpet av året. Andre risikoer er hvorvidt man klarer å fiske opp kvotene grunnet driftsavbrudd og endrede pris- og markedsforhold – inkludert styrket kronekurs, økende oljepriser og kostnadsnivå.

Så langt i 2019 har markedssituasjonen for hvitfisk vært positiv, med prisoppgang for både torsk og hyse, sammenliknet med snittet for 2018. En styrket kronekurs kan resultere i reduserte priser, men dette forventes ikke å slå inn på kort sikt.

Nøkkeltall fra regnskapet 2018 mot 2017

Nøkkeltall 2018 2017
Driftsinntekter 167 504 488 169 416 100
Driftsresultat 45 725 124 48 502 528
Finansresultat -10 328 176 -10 872 287
Ord.res. før skattekostnad 35 396 948 37 630 241
Skattekostnad -7 538 297 -9 023 779
Årsresultat 27 858 651 28 606 462

Dersom oljeprisen internasjonalt stiger, vil selskapets bunkerskostnader øke. Dette tas det høyde for i budsjettene for 2019.

Med totale langsiktige lån på 359 500 000 kroner, løper selskapet også en risiko knyttet til renteøkninger. Norges Bank har satt opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng så langt i 2019, og det er signalisert at den skal heves ytterligere i 2. halvår. Dette tas det også høyde for i budsjettene for inneværende år.

Det er ingen signaler som tyder på at selskapet vil bli sterkt påvirket av andre risikoforhold i dette inntektsåret.

Likviditet

Resultatene så langt i 2019 har vært som forventet. Styret anser likviditetssituasjonen i selskapet som forsvarlig i forhold til dagens drift og inntjening. Total likviditetsbeholdning per 31.12.2018 var på 18 139 717 kroner. Selskapet er innvilget en kassekreditt på 15 000 000 kroner som er ubenyttet per 31.12.2018.

Ved utgangen av beretningsåret er arbeidskapitalen negativ med 22 971 375 kroner. I selskapets lånebetingelser (covenant) er det satt som krav at arbeidskapitalen inkludert disponibel ramme på trekkfasilitet, skal være positiv. Bankens covenant er ikke overholdt, men waiver fra bank er gitt.

Forskning og utvikling

Selskapet har bidratt med midler til forskning og utvikling gjennom avgift til salgslag og prosjektet Velkommen om bord/Welcome on Board. Oppstarten av sistnevnte ble delvis finansiert gjennom Innovasjon Norge og senere videreført i et hovedprosjekt som var godkjent innenfor SkatteFUNN-ordningen både i 2017 og 2018.

Samfunnsansvar

Hermes AS baserer sin virksomhet på å høste av fiskeressurser i havet. Disse naturressursene er gjennom Havressursloven definert som fellesskapets eiendom. Det påhviler derfor selskapet et særlig ansvar knyttet til et bærekraftig fiske med fokus på kvalitet, sikkerhet og miljø.

Samfunnsansvar favner mange områder. Som en del av dette, ønsker Hermes AS å føre verdier tilbake til samfunnet gjennom blant annet å bidra til å skape aktivitet langs kysten. Dette gjøres på flere områder, som økonomiske bidrag og tilstedeværelse på arrangementer som Sørøyrocken på Finnmarkskysten og Liv i Loppa i Bergsfjord, og som sponsor for basketlaget Tromsø Storm og idrettsforeningen Skarp.

Utdanning og rekruttering

I 2018 har Hermes AS vært til stede og deltatt på flere utdannings- og rekrutteringsmesser, som for eksempel Håp i Havet ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Selskapet har også bidratt i Utdanningsdirektoratets produksjon av film til bruk for instruktører og faglige ledere for lærlinger i hele landet.

Selskapet inngikk i 2017 et forpliktende samarbeid med Ungt entreprenørskap Troms, og dette er videreført i 2018. Gjennom hele året har «Hermes» hatt lærlinger om bord. I tillegg har elever fra fiskerirelaterte utdanninger vært på utplassering deler av året.

Bærekraft

Fra Hermes AS sitt perspektiv, deles bærekraft i tre elementer; miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.

Økt forsøpling av havene er blitt et problem verden over. Også i 2018 har «Hermes» vært en del av miljødugnaden «Fishing for Litter» i regi av Miljødirektoratet, og bidratt til at 175 tonn søppel er plukket opp av havet og fraktet inn til avfallsbehandling på land.

Sporbarhet og dokumentasjon

Full sporbarhet fra fiskefelt til marked er helt nødvendig for å dokumentere et bærekraftig fiskeri. På denne måten får man bekreftet at produktet er lovlig fisket, og at fangsten stammer fra bærekraftige bestander. Videre vil andre data om bærekraft, i form av miljøavtrykk, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft, kunne følge produktet. I prosjektet Velkommen om bord/Welcome on Board vil selskapets virksomhet bli enda enklere å følge, noe som igjen antas å ville bidra til en verdiøkning på våre produkter.

Samarbeid med offentlige etater

Fartøyet «Hermes» inngår i Havforskningsinstituttets (HI) referanseflåte. Denne flåten består av utvalgte norske fiskefartøyer. Disse bistår HI med innsamling av fiskeridata ved å levere inngående informasjon om enkeltfangster og generell fiskeriaktivitet, som HI benytter til bestandsberegninger og kvoteråd. Mannskapet om bord foretar prøvetaking av egen fangst, inkludert all bifangst, i henhold til bestemte prosedyrer som er nøyaktig lik de som benyttes på HI sine egne forskningsfartøy.

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse

Hermes AS har sterkt fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og helse på land og om bord, og det jobbes kontinuerlig med forebyggende tiltak på dette området.

I 2018 har selskapet ikke hatt hendelser som har resultert i sykemelding grunnet personskade. Rederiet har imidlertid hatt to tilfeller av sykeavmønstring som følge av tidligere skader/belastningsskader. Øvrige sykemeldinger har sammenheng med forhold utenfor selskapet.

Totalt har selskapet hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 2,49 årsverk i 2018, tilsvarende 6,23 %.

Selskapet implementerte ISM (International Safety Management) – en internasjonal norm for sikkerhetsstyring – både om bord i fartøyet og på rederikontoret i 2017. Rederiet anser det som vitalt at alle har en felles forståelse for ISM-arbeidet. Alle ansatte gjennomgikk kurs i ISM og ASH (arbeid, miljø og sikkerhet) i løpet av 2017. For ytterligere å øke sikkerheten er det i 2018 kjøpt inn personlige AIS-sendere for å øke muligheten til å finne igjen mannskap dersom de skulle være uheldig og falle over bord.

Ytre miljø

Det har ikke vært forurensning av det ytre miljø utover normale avgassutslipp fra ombordværende maskineri. Selskapet er, i tråd med sitt mål om en bærekraftig utvikling av fiskeriene, inne i en kontinuerlig prosess der det jobbes med energibesparelse, NOX– og CO2-reduksjon. Dette gjøres gjennom oppfølging og videreutvikling av interne prosesser og rutiner, og gjennom samarbeid med leverandører av monitoreringsutstyr, motor, gir og propell.

Likestillingssituasjonen

I 2018 har selskapet ikke hatt kvinnelige ansatte eller styremedlemmer. Likestillingssituasjonen i selskapet og styret er ikke balansert, men dog akseptabel sammenlignet med normalen for bransjen. Hermes deltok i 2018, som tidligere år, på flere utdanningsrelaterte messer og aktiviteter, som Ungt entreprenørskap og Håp i Havet. Ved aktivt å presentere fiskerienes mange ulike jobbmuligheter på disse arenaene, håper vi å kunne bidra til at også kvinner fatter interesse for og rekrutteres til næringen.

I løpet av 2019 er det rekruttert en kvinne til rederi­kontoret. Det er ikke iverksatt ytterligere likestillingstiltak.

Tromsø
31. desember 2018

17. juni 2019